ﮐﻤﭙﺎﻧﻰArnet Pharmaceutical Corp از ﺳﺎل 1972 در زﻣﯿﻨﻪ توﻟﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﯾﻰ ( انواع ویتامین ها ، مواد معدنی، مکمل های غضروف ساز و...)  در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺪ  Health Burst ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﻰ ﭘﻮراﻃﺐ و ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ در اﯾﺮان و در ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮراﻃﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ى  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻠﺚ ﺑﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل GMP ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

محصولات برند هلث برست | Health Burst

کلترکس هلث برست
کلترکس هلث برست

Healthburst, Caltrex

105,100 تومان
94,590 تومان
عدم موجودی
جزئیات
کلترکس هلث برست
105,100 تومان
94,590 تومان
123
کلترکس پلاس هلث برست
280,000 تومان
266,000 تومان
123
پریفلکس هلث برست
347,000 تومان
312,300 تومان
123
امگا فلکس هلث برست
145,000 تومان
137,750 تومان
123
ویتامین ای 400 هلث برست
204,000 تومان
153,000 تومان
123
منیزیم هلث برست
120,000 تومان
116,400 تومان
123
123
123
آیرون پلاس هلث برست
108,000 تومان
102,600 تومان
123