ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ وﯾﺘﺎﻓﺎرﻣﺪ ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻮﮔﺎﻧﻮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﯾﻰ و ورزﺷﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺪ VitallyTone  ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﻰ ﭘﻮراﻃﺐ گستر و ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ گردد. ﮐﻠﯿﻪ ى ﻣﺤﺼﻮﻻت وﯾﺘﺎﻟﻰ ﺗﻮن مختص ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن است که در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ GMP ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ شود.

محصولات برند ویتالی تون | VitallyTone

پرگ مام ویتالی تیون
251,200 تومان
150,720 تومان
123
مولتی کامپلکس ویتالی تون
431,000 تومان
409,450 تومان
123
قرص بون ساپورت ویتالی تون
198,000 تومان
188,100 تومان
123
جوینت ساپورت ویتالی تون
387,000 تومان
367,650 تومان
123