محصولی در این دسته بندی مکمل ترک اعتیاد وجود ندارد.