شرکت دارویی الیت کار خودرا از سال 1384 آغاز کرده است .بیانیه شرکت :ما توانسته ایم با اتکاء به امکانات خود شیوه ای متناسب و معقول با شرایط بازار بکار گیریم به ترتیبی که از سال 1384 حوزه جغرافیایی تحت پوشش خود را در مرکز کلیه استانهای کشور و شهرستانها ، گسترش داده ایم. ما می خواهیم با استفاده از روشهای توزیع سریع و پیشرفته ، سازماندهی مناسب فعالیتها ،دارای مزیت رقابتی لازم گشته و به بالاترین رده بین شرکتهای رقیب قرار گرفته و مانند یک سازمان کاملا اقتصادی ، از بازده مالی مناسب و شایسته ای برخوردار گردیم .به این ترتیب است که می توانیم از عهده مسئولیت ها و تعهدات خود برآمده و در راه افزایش منافع گروه ذینفع (درون سازمانی و برون سازمانی) حرکت کنیم . همواره می کوشیم تا روحیه ای پر انگیزه و پویا بر شرکت حاکم باشد .ب

محصولات برند الیت | Elite